Regulamin
 1. Definicje
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwera gry Minecraft (zwanego dalej „Serwerem”).
   Serwer stanowi miejsce stworzone w celu nawiązywania znajomości, współpracy oraz rywalizacji na dostępnych trybach.
  2. Właścicielem serwera jest JASMC Mateusz Filipczak NIP 8331398213 (zwany dalej „Właścicielem”).
  3. Użytkownikiem serwera może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej „Użytkownikiem”).
  4. Administratorami serwera są Użytkownicy wybrani przez Właściciela (zwani dalej „Administratorem” lub „Moderatorem”).
   Pełnią oni swoją funkcję nieodpłatnie i dobrowolnie. Administratorzy posiadają specjalne uprawnienia pozwalające na blokowanie, odblokowywanie Użytkowników bądź części opcji dostępnych dla Użytkownika w celu zapewnienia porządku na serwerze.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Warunkiem korzystania z Serwera jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Dołączenie przez Użytkownika do Serwera oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
  3. Językiem obowiązującym na Serwerze jest język polski. Istnieje możliwość komunikowania się w innych językach o ile są one znane większości społeczności a w szczególności w języku angielskim.
 3. Rejestracja
  1. Rejestracja konta na serwerze jest całkowicie bezpłatna.
  2. Rejestrując konto użytkownik oświadcza że posiada klienta gry z legalnego źródła.
  3. Rejestrując konto użytkownik ma możliwość korzystania bezpłatnie ze wszelkich dostępnych dla niego funkcji Serwera, wyjątkiem są opcje dostępne dla Użytkowników z wykupioną usługą dodatkową.
  4. Zabrania się rejestracji więcej niż jednego konta na jednym łączu komputerowym.
  5. Zabrania się świadomego i celowego rejestrowania kont na pseudonimy osób posiadających konto na minecraft.net
  6. Zabrania się rejestracji konta na pseudonimy zawierające wulgaryzmy bądź obraźliwe treści.
  7. W przypadku gdy Użytkownik zarejestrował konto na serwerze a następnie inny Użytkownik wykupił konto na minecraft.net używając tego samego pseudonimu, konto będzie przysługiwać Użytkownikowi który jako pierwszy zarejestrował się na Serwerze.
  8. Konta na które Użytkownik nie logował się dłużej niż 90 dni są automatycznie usuwane.
 4. Komunikator na serwerze
  1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści wysyłane przez Użytkowników na Serwerze.
  2. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są pospolite, w przypadku gdy użytkownik nagminnie łamie tą zasadę Administrator może czasowo zablokować Użytkownikowi dostęp do komunikacji tekstowej na serwerze.
  3. Zabronione publikowanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
  4. Zabronione publikowanie przez Użytkowników treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
  5. Zabronione jest reklamowanie innych serwerów, kanałów YouTube oraz Twitch bez pozwolenia.
  6. Zabronione jest wielokrotne wysyłanie tej samej wiadomości (tzw. spam).
  7. Zabronione jest rozciąganie wyrazów lub znaków interpunkcyjnych (tzw. flood).
 5. Rozgrywka na serwerze
  1. Zawartość stworzona przez Użytkownika na Serwerze jest własnością Serwera.
  2. Wirtualne przedmioty na Serwerze są własnością serwera. Użytkownik ma prawo zbierać ogólnodostępne przedmioty bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Użytkownik wykupując dostęp do przedmiotu nie staje się jego właścicielem.
  3. Zabronione jest celowe przeszkadzanie innym Użytkownikom Serwera w rozgrywce (tzw. trolling).
  4. Zabronione jest korzystanie ze zautomatyzowanych funkcji myszki / klawiatury (tzw. makro)
  5. Zabronione jest korzystanie ze zmodyfikowanych wersji gry które ułatwiają Użytkownikowi grę lub dają przewagę nad innymi Użytkownikami. Modyfikacje takie jak OptiFine, BlazingPack czy Rei's Minimap są dozwolone.
  6. Zabronione jest wykorzystywanie wszelkich błędów w oprogramowaniu Serwera lub gry.
  7. Zabroniony jest handel wirtualnymi przedmiotami w grze jeśli posiadają one zapis "Handel zabroniony".
  8. Zabronione dołączanie na serwer przy użyciu programów ukrywających prawdziwy adres IP Użytkownika, sieci VPN czy sieci TOR.
  9. Właściciel Serwera może w każdej chwili zmieniać, uzupełniać, modyfikować lub zawiesić tymczasowo lub na stałe system lub dowolną jego część z powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika.
 6. Serwery powiązane i społeczność
  1. Serwery brandowane marką JasMC, w tym serwer Discord a także forum podlegają tym samym zasadom regulaminu co główny serwer JasMC.
  2. Serwery brandowane marką JasMC mogą posiadać własne regulaminy. Powinny one znajdować się w widocznym dla użytkownika miejscu. W przypadku wyczerpania możliwości takich regulaminów, zastosowanie ma ten regulamin.
  3. Zabronione jest publiczne narażanie marki JasMC na utratę zaufania, poprzez publikowanie jakichkolwiek treści mogących wywołać taki skutek. Administrator ma prawo usunąć taką treść bez podania przyczyny. W skrajnych przypadkach problemy prawne będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
  4. Zabronione jest publiczne narażanie partnerów JasMC na utratę zaufania, poprzez publikowanie jakichkolwiek treści mogących wywołać taki skutek. Administrator ma prawo usunąć taką treść bez podania przyczyny. W skrajnych przypadkach problemy prawne będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 7. Kary i rozstrzyganie
  1. Przyjmuje się iż wszyscy Użytkownicy Serwera są równi wobec sobie, niezależnie od tego jaką usługę wykupili.
  2. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie następujących kar:
   1. Upomnienie - w postaci wyrzucenia z Serwera lub wiadomości tekstowej.
   2. Wyciszenie - w postaci czasowej blokady czatu bądź dostępu do innych funkcji Serwera.
   3. Czasowa blokada konta - w postaci czasowej blokady dostępu do Serwera.
   4. Permanentna blokada konta - w postaci dożywotniej blokady dostępu do Serwera.
   5. Blokada adresu IP - w postaci dożywotniej blokady dostępu do Serwera z określonego adresu IP.
   6. Usunięcie konta - w postaci całkowitego unicestwienia postępów Użytkownika.
  3. Wszystkie kary oprócz "usunięcia konta" mogą być odwołane przez Administrację w dowolnym momencie, w postaci jednostkowej (tzw. unban) lub w postaci globalnej amnestii (tzw. unban all).
  4. Administrator podejmuje decyzję o nadaniu blokady zgodnie z własnym sumieniem oraz indywidualnej oceny sytuacji.
  5. Administrator zawsze podaje powód blokady w miejscu widocznym dla Użytkownika (ekran dołączania do serwera, komunikator itp).
  6. Użytkownikowi nie wolno kwestionować decyzji podejmowanych przez Administrację Serwera.
  7. Użytkownikowi przysługuje jedno odwołanie od blokady, w postaci wiadomości na Discordzie lub w wątku na Forum w którym to może przedstawić dowody oczyszczające go z zarzucanego mu naruszenia Regulaminu.
  8. W przypadku blokady konta Użytkownika z powodu naruszenia regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata za zakupione usługi.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym dodając komunikat widoczny dla wszystkich Użytkowników strony oraz Serwera.
  2. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od logowania na Serwer i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
  3. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika.